මේකත් ඔබලම යන්න...

Friday, July 29, 2011

දෑන්වීමයි...!!!

කට්ටියට පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න වෙනවා.මට මේ අවුරුද්ද අන්තිම වෙනකම් සෑහෙන්න බිසී.ඉතින් පොස්ට් දාන්න පරක්කු වෙනවා. යාලුවෝ (part 2)මේ දවස්වල ටයිප් කරන ගමන් ඉන්නේ.

මාටියා.

2 comments: